Ban lãnh đạo CAVICO

Ban lãnh đạo
Ông Bùi Quảng Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ban lãnh đạo
Bà Phạm Thị Tỷ - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
20220427-anh Hùng ngang 2
Ông Trần Mạnh Hùng - Tổng Giám Đốc
Ban lãnh đạo
Ông Bùi Linh Giang - Phó Tổng Giám Đốc
chú Cẩn
Ông Dương Đoàn Cẩn - Phó Tổng Giám Đốc