Current job offers

 1. Cavico Cầu hầm
 2. Cavico Khai thác mỏ
 3. Cavico Năng lượng
 4. Cavico Giao thông
 5. Cavico Điện lực và Tài nguyên
 6. Cavico Hạ tầng
 7. Cavico Thủy điện
 8. Cavico Sơn La
 9. Cavico Nhân lực và Dịch vụ
 10. Cavico Dịch vụ và Kỹ thuật Công nghiệp
 11. Cavico Thương mại
 12. Cavico Khoáng sản
 13. Cavico Tower
 14. Cavcio CMM (Lào)
 15. Cavico Lương Sơn
 16. Cavico Land
 17. Cavico Chiềng Ngần
 18. Cavico Đầu tư năng lượng
 19. Cavico Design
 20. Cavico Năng lượng tái tạo